Η εταιρία μας συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο με τη συγκατάθεσή σας και μόνο για να λαμβάνετε νέα,
ενημερώσεις και μοναδικές προσφορές, αλλά και με σκοπό την προώθηση των ενεργειών marketing, τη διαβίβαση
των προσωπικών δεδομένων ενδοομιλικά με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, αλλά και στο σκοπό
που περιγράφεται στο παρόν έντυπο και τα διατηρεί για 10 (δέκα) έτη.

Να θυμάστε ότι μπορείτε ανά πάσα στιγμή να άρετε την συγκατάθεσή σας σε οποιοδήποτε κατάστημά μας.

Επεξήγηση όρων

Σκοπός της επεξεργασίας:
Τα δεδομένα που συνελέγησαν δύνανται να διαβιβασθούν και να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας και να χρησιμοποιηθούν από
την εταιρία PORCELANA ή ενδοομιλικά από εταιρίες συμφερόντων της ή από εταιρία marketing που εκτελεί επεξεργασία για λογαριασμό
της ως άνω εταιρίας με σκοπό να λαμβάνετε νέα, μοναδικές προσφορές, ενημερώσεις, καλύτερη εξυπηρέτηση και εκπληκτικά δώρα και
εκπτώσεις αλλά και με σκοπό την προώθηση των ενεργειών marketing, τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων ενδοομιλικά με στόχο
την καλύτερη εξυπηρέτησης των πελατών.

Διάρκεια της επεξεργασίας: 10 (δέκα) έτη. Μετά, τα αρχεία καταστρέφονται.
Δεδομένα που συλλέγονται: Ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση, τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, e-mail, ΑΦΜ, ΔΟΥ, fax.

Συμμόρφωση της εταιρίας μας με τις βασικές αρχές του Νέου Κανονισμού:

> Αρχή νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας, αφού πλέον ζητάμε τη συγκατάθεσή σας για κάθε είδους επεξεργασία, αφού
πρώτα σας έχουμε εξηγήσει το σκοπό της επεξεργασίας, τον υπεύθυνο και εκτελούντα την επεξεργασία και τη χρονική διάρκεια της
επεξεργασίας.

> Αρχή του περιορισμένου σκοπού και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, αφού σας ζητούμε πλέον μόνο τα αναγκαία στοιχεία για την
εκπλήρωση του σκοπού, ο οποίος περιορίζεται και αναλύεται στοχευμένα και συγκεκριμένα σε σχέση με το παρελθόν.

> Αρχή της ακρίβειας των δεδομένων και του περιορισμένου χρόνου διατήρησής τους, καθόσον ζητούμε από εσάς διπλή επιβεβαίωση
για την ακρίβεια των στοιχείων σας και περιορίζουμε τη διατήρησή τους για μια 10ετία σε σχέση με τον ακαθόριστο χρόνο του παρελθόντος.

> Αρχή της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των δεδομένων, αφού η εταιρία μας έχει εξασφαλίσει μοναδικά τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων και έχει οριοθετήσει διαβάθμιση στη πρόσβαση των υπαλλήλων της
στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ταυτόχρονα, διαθέτει όλα τα εξελιγμένα τεχνικά μέσα προστασίας της πληροφορίας. Εφαρμόζονται
συστήματα κρυπτογράφησης και ανωνυμοποίησης με πρόσβαση μόνο από τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας και όχι τρίτους.

Τέλος, σας δίδουμε πρόσβαση στην άσκηση όλων των δικαιωμάτων σας σύμφωνα με το κανονισμό 2016/679 ΕΕ και συγκεκριμένα:

> Δικαίωμα ενημέρωσης των παρεχόμενων από εσάς προσωπικών σας στοιχείων ανά πάσα στιγμή.

> Δικαίωμα πρόσβασης, αντίρρησης και διόρθωσης στα δεδομένα σας ανά πάσα στιγμή και σε οποιοδήποτε κατάστημά μας.

> Δικαίωμα άρσης της συγκατάθεσής σας με πιο εύκολο τρόπο από ότι η συγκατάθεσή σας, αλλά και δικαίωμα στο περιορισμό της
επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σε συγκεκριμένα στοιχεία σε σχέση με αυτά που ήδη έχετε δώσει. Η Εταιρία μας θα διατηρεί
τα προσωπικά δεδομένα σας μετά την άρση της συγκατάθεσής σας μόνο εάν κάτι τέτοιο επιβάλλεται από το νόμο ή τις δικαστικές αρχές.

> Δικαίωμα στη λήθη αφού τα δεδομένα σας διαγράφονται μετά από μια 10ετία από τη καταχώρησή τους.

Επίσης η Εταιρία μας έχει καταρτίσει κώδικα δεοντολογίας και ενημερώνει τακτικά το προσωπικό του για την ασφάλεια των προσωπικών
δεδομένων, ο οποίος θα εγκριθεί από την αρμόδια ΑΠΔΠΧ και ισχύει έναντι όλων των υπαλλήλων και συνεργατών εντός του ομίλου.

Παράλληλα, η εταιρία μας ως όμιλος έχει καταρτίσει τεχνικό σχέδιο (από το τμήμα τεχνικής υποστήριξης εντός του ομίλου) διασφάλισης της
ποιότητας των ηλεκτρονικών συστημάτων εντός των οποίων αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα και ισχύει έναντι όλων αυστηρό
πρωτόκολλο τεχνικών αναβαθμίσεων και χρήσης λογισμικού με σκοπό τη προστασία από εισροή στο σύστημά μας κακόβουλο λογισμικού.
Επιπλέον η εταιρία μας έχει καθιερώσει ανά έξι μήνες έλεγχο ασφαλείας σε όλα τα οργανικά σχέδια και τεχνικά συστήματα έτσι ώστε να
ενημερώνονται άπαντες με τις τελευταίες εξελίξεις αναβάθμισης της ασφάλειας στη διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών σας
δεδομένων.

Τηρείται αρχείο πράξεων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και τον Εκτελούντα την επεξεργασία
σύμφωνα με το νέο κανονισμό 2016/679 ΕΕ.